Čas čítania
menej ako
1 minúta

Návrh na ocenenie občanov

Obec Ľubotice na základe § 38 Štatútu obce Ľubotice vyzýva občanov obce Ľubotice na predkladanie návrhov na udelenie ceny obce Ľubotice.

Písomný návrh na udelenie verejných ocenení musí obsahovať:

a/ osobné údaje navrhovaného, najmä meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, v prípade kolektívu alebo právnickej osoby presný názov a sídlo, ako aj sídlo zriaďovateľa,

b/ zdôvodnenie návrhu na udelenie ocenenia, podrobné zhodnotenie činnosti a dosiahnuté úspechy, za ktoré je navrhované toto ocenenie,

c/ kontaktné údaje navrhovateľa, najmä meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, tel. číslo, e-mailová adresa.

Návrhy na verejné ocenenia sa predkladajú do 30. apríla 2023 do podateľne Obecného úradu.

Návrhy na udelenie ceny obce Ľubotice vyhodnocuje Komisia pre šport a kultúru pri Obecnom zastupiteľstve obce Ľubotice. Závery komisie majú odporúčací charakter, udelenie ceny obce schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Ľubotice. Ocenenie bude odovzdané na oslavách 725. výročia založenia obce Ľubotice.

OcÚ