Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov poskytuje pobytovú starostlivosť občanom, ktorí sa vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav, vek alebo sociálnu odkázanosť nedokážu o seba postarať. Zariadenie pre seniorov poskytuje nepretržitú opatrovateľskú službu a sociálnu pomoc v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Do zariadenia sa prijímajú občania na základe Žiadosti o prijatie, ku ktorej je potrebné doložiť právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti osoby na sociálnu službu a vyjadrenie lekára o zdravotnom stave.
Klient a Zariadenie pre seniorov medzi sebou uzatvárajú Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.


V Zariadení pre seniorov sa poskytuje:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia,
  • ošetrovateľská starostlivosť,
  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  • osobné vybavenie,
  • utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť

 
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Zariadení pre seniorov musí obsahovať:
právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a zaradenie do stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
Posudok odkázanosti na sociálnu službu,
rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku,
vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby (úradne overené),
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.