Separovaný zber

Kalendár

 
Manipulácia s odpadom je každodenná činnosť človeka. V súčasnej dobe je už veľmi málo návratných obalov a tak sa v našich domácnostiach hromadí čím ďalej, tým viac odpadu rôzneho druhu. Preto nakladaniu s odpadom musíme venovať primeranú pozornosť. Snahou obecného úradu je vytvoriť podmienky, aby občania mali možnosť zbaviť sa odpadu z domácností.

Cieľom tohto príspevku je informovať o možnostiach zberu a likvidácie odpadu v našej obci.
Hlavnou firmou, ktorá odoberá odpad z našej obce sú na základe zmluvy Technické služby mesta Prešov (TSmP). V časti obce s rodinnými domami sa netriedený komunálny odpad zhromažďovaný v 110 litrových nádobách vyváža  jeden krát za dva týždne. Na uliciach s bytovými domami (Hapákova, Tekeľová, Sekčovská), kde sa na zber netriedeného komunálneho odpadu používajú 1100 litrové nádoby, je vývoz jeden krát za týždeň.  Povinnosťou občanov bývajúcich v rodinných domoch je v deň vývozu vyložiť nádobu pred bránu domu, lebo pracovníci TSmP majú zakázané vstupovať na súkromné pozemky. V prípade potreby si občan môže kúpiť KUKA nádobu na obecnom úrade za nákupnú cenu.

V rámci separovaného zberu komunálneho odpadu sa zberajú plasty, papier, sklo a viacvrstvové kombinované materiály (krabice od mlieka, džúsov...) a drobný kovový odpad  (VKMK).  Žltá nádoba sa používa na zber plastov (fľaše je treba zdeformovať tak,  aby sa zmenšil ich objem), modrá na zber papiera a zelená na zber skla. V prípade, že sa nazberá viac odpadu ako sa zmestí do nádoby, treba ho dať do vreca a vyložiť spolu s nádobou v deň zberu pred bránu domu (vrece sa vráti). Okrem toho štyri krát do roka sa dá vymeniť papier (letáky, noviny, časopisy) za toaletný papier (vyhlasuje sa v rozhlase) a sklo je možné dať do kontajnerov umiestnených pri obchodoch. VKMK  za zberá naďalej do vriec. Termíny vývozu sú uvedené v kalendári, ktorý je decembrovom čísle Spravodaja doručený do každej domácnosti.
Od roku 2021 sa zavádza zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) – kuchynský odpad. Na základe Dohody o kompostovaní na domácom kompostovisku v časti obce s rodinnými domami obec Ľubotice sa vlastníci nehnuteľností zaviazali, že všetok kuchynský odpad, vznikajúci pri varení a stravovaní v domácnosti napr. zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, varených jedál, potraviny, čaj, kávový výluh, tiež iný organický odpad najmä popol z dreva, hobliny,  vlasy, perie, papierové obrúsky a servítky, pokiaľ sú bežne rozložiteľné v prírodnom prostredí a tiež prírodný odpad zo záhrady, údržby zelene, nachádzajúcej sa v domácnosti ako zelený odpad, pokiaľ neobsahuje škodlivé látky nebude vhadzovaný do nádob určených na komunálny odpad, ale do kompostéra umiestneného na svojom pozemku.

Každú sobotu v čase od 9,00 do 15,00 hod. je možnosť uložiť veľkoobjemový odpad do veľkokapacitného kontajnera pri športovom areáli. Taktiež je tam kontajner na trávu a miesto na zber konárov.

Na základe dohody obce s TSmP je tiež možné odovzdať na zbernom dvore v Prešove na Bajkalskej ul. č. 33 objemný odpad (starý nábytok, okná, dvere, koberce, vane a pod.) konáre a textil a to v čase prevádzkovej doby zberného dvora, ktorá je každý pracovný deň, vrátane soboty od 08,00 do 18,00 hod. Pri vstupe do zberného dvora je nutné preukázať sa občianskym preukazom.
Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu od občanov našej obce je zabezpečený prostredníctvom zberne kovového šrotu Služba  ČAĎU s.r.o. na ulici Za potokom (oproti Stomexu). Do nebezpečného odpadu patria: autobetérie, motorové oleje, filtre, žiarivky, obaly z farieb a riedidiel a pod. Do elektroodpadu patria: chladničky, práčky, mrazničky, televízory, počítače, monitory, mobily, drobné domáce elektrospotrebiče a pod. Nebezpečný odpad je možné odovzdať v prevádzke ČAĎU v pracovných dňoch v čase od 08,00 do 16,00 hod. Taktiež je nutné preukázať sa občianskym preukazom.

Občania s trvalým pobytom v našej obci majú možnosť odovzdať vyseparovaný odpad z dreva priamo na zberné miesto v areáli bývalého Kronospanu a to v pracovných dňoch v čase od 08,00 hod. do 15,30 hod. Informácie o zbernom mieste dostanú priamo na vrátnici bývalého Kronospanu. Odpad musí spĺňať určité kvalitatívne požiadavky a jedná sa o tento odpad:

  • konáre stromov listnatých aj ihličnatých
  • použité palety, drevené obaly, debny, ktoré nesmú byť ošetrené alebo zničené chemickými látkami nebezpečnými pre životné prostredie
  • surová, laminovaná alebo dyhovaná drevotrieska, MDF dosky, OSB dosky
  • stavebné drevo, nábytok
  • okná a okenné rámy (bez skla). Tento materiál môže čiastočne obsahovať kovanie, tesniacu gumu, hliník. Maximálna veľkosť kovových predmetov je povolená do 5 cm a nesmie presiahnuť 5% objemu.

Likvidácia doteraz uvedeného odpadu je pre občanov zdarma v rámci ročného poplatku na odpad. Pri rôznych búracích prácach si však občan musí sám dohodnúť pristavenie kontajnera s niektorou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá zneškodňovaním odpadu a znášať náklady na likvidáciu odpadu.

Nespotrebované lieky nevhadzujte do odpadu,  odovzdajte ich vo verejných lekárňach.

V prípade potreby občanom budú poskytnuté ďalšie informácie na obecnom úrade.
 
 

Čo a ako separovať?

 

ŽLTÉ NÁDOBY= PLASTY = stlačené fľaše od nápojov rôznej farby (minerálne vody, nealkoholické nápoje), umyté fľaše od sirupov, rastlinných olejov, octu - zátka môže byť ponechaná na fľaši (značka PET - polyetyléntereftalát), číre a farebné fólie, tašky, vrecká (značka LDPE a HDPE - low/high density PE - PE s nízkou/vysokou hustotou), obaly od kozmetických a čistiacich prípravkov, obaly od sladkostí, masla, pomazánok, vajíčok, rôzne plastové nádobky a hračky (značka PP - polypropylén), umyté tégliky od jogurtov (značka PS - polystyrén), obaly z PVC (značka PVC - polyvinylchlorid), ... Od 1.7.2022 k plastom vkladáme aj  VKM + KOVY = krabicové obaly od mlieka, džúsov, vína = TETRA - PACK-y (značka C/PAP), menšie kovové predmety, hliníkové fólie a viečka, hliníkové plechovky od piva (značka ALU), konzervy od kompótov, zeleniny, paštét (značka FE), ...
Zber VKMK ( viacvrstvové kombinované materiály a kovy), Tetra - Packové obaly (mlieko, džúsy a iné) a kovové obaly (plechovky z piva, nealko nápojov, obaly z konzerv a pod.) bude naďalej z plastových vriec. Ak máte odpadu viac, môžete k zbernej nádobe priložiť plastové vrece s príslušnou zberanou komoditou. Termíny zberu separovaného odpadu sú v kalendári.

Do vreca nevkladajte: papier, papierové obaly, lepenku, veľké a ostré kovové predmety, ...

Do nádob nevkladajte: fľaše od chemikálií, farieb, ropných produktov, jedov, výbušnín, plasty v kombinácii s kovom, textilom, sklom, ...

MODRÉ NÁDOBY = PAPIER = noviny, časopisy, brožúry, katalógy, letáky, kalendáre, prospekty, zošity, knihy bez dosiek, listy, obalový a kancelársky papier, papierové sáčky, cestovné lístky, ústrižky, telefónne zoznamy (značka PAP 22), hladká lepenka (značka PAP 21), vlnitá lepenka (značka PAP 20), ...

Do nádob nevkladajte: plastové obaly, TETRA-PACK-y, kopírovací papier, lakovaný, znečistený a mastný papier, papierové plienky, vatu, …

ZELENÉ NÁDOBY = SKLO =biele sklo (značka GL 70), zelené sklo (značka GL 71), hnedé sklo (značka GL 72), sklenené fľaštičky, obaly, ...

Do nádob nevkladajte: znečistené sklo, porcelán, keramiku, sklo s drôtenou vložkou, zrkadlá, žiarovky, žiarivky, televízne obrazovky, autosklá, sklo s fóliou, fľaše od chemikálií, farieb, jedov, ...

 

Každý môže prispieť k tomu, aby sa z našej planéty stalo čistejšie, krajšie a lepšie miesto pre život. 

Preto Vás žiadame  o dodržiavanie uvedených pokynov.

 

https://www.triedenieodpadu.sk/