Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná občanovi, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (osobná hygiena, celkový kúpeľ, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, sprievod na toaletu, pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, obúvaní, sprievod pri chôdzi, polohovanie), úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť (nákup potravín, donáška jedla a jeho zohriatie, umytie riadu, bežné upratovanie v domácnosti, starostlivosť o lôžko) a základných sociálnych aktivitách (sprievod na lekárske vyšetrenie, úrady, pri záujmových činnostiach). Rozsah opatrovateľskej služby určuje obec v hodinách.

Opatrovateľská služba sa poskytuje terénnou formou  pre občanov s trvalým pobytom v obci Ľubotice, v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. počas pracovných dní v ich domácom prostredí. Medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby sa uzatvorí Zmluva o poskytovaní sociálnej služby, ktorej súčasťou je zoznam úkonov poskytovaných klientovi a výška úhrady.
 
Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:
    • ktorej sa poskytuje pobytová služba,
    • ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie,
    • ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
    • ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy a ochorenia prenosnou chorobou.