Sociálne služby

Ak má občan záujem o poskytovanie sociálnych služieb, potrebné informácie a žiadosť získa na Obecnom úrade Ľubotice.
 
Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby
V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov Obec Ľubotice vykonáva sociálnu posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na nasledovné sociálne služby:
 
    • Zariadenie pre seniorov
    • Zariadenie opatrovateľskej služby
    • Denný stacionár
    • Opatrovateľská služba
    • Prepravná služba
 
Na rýchle a efektívne vybavenie sociálnej služby potrebujete Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, Lekársky nález vyplnený obvodným lekárom, kópie správ a vyšetrení odborných lekárov nie staršie ako 6 mesiacov, občiansky preukaz, kópiu rozhodnutia Sociálnej poisťovne o výške dôchodku, Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch, Rozsudok súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony, ak bolo vydané.
 
Postup pri podaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Žiadateľ vyplní Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Obvodný lekár vyplní lekársky nález, ktorý je súčasťou tejto žiadosti. K lekárskemu nálezu je potrebné doložiť fotokópie posledných absolvovaných odborných vyšetrení, ktoré nie sú staršie ako 6 mesiacov.


Po vyplnení žiadosti a jej príloh, obec žiadosť zaeviduje a následne vykoná sociálnu posudkovú činnosť v domácnosti žiadateľa a vypracuje sociálny posudok. Posudkový lekár obce vypracuje zdravotný posudok.

Na základe zdravotného a sociálneho posudku vypracuje sociálny pracovník Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý je podkladom pre vydanie Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Lehota na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je 30 dní. Po 15 dňoch od doručenia žiadateľovi je rozhodnutie právoplatné. Právoplatnosť rozhodnutia žiadateľovi vyznačí obec.

V prípade, ak sa žiadateľ vzdá odvolania, rozhodnutie nadobúda právoplatnosť ihneď. Kópiu právoplatného Rozhodnutia a Posudku o odkázanosti na sociálnu službu klient posiela, alebo iným spôsobom doručí do zariadenia, v ktorom chce byť umiestnený. Po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu podáva žiadateľ Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby obci a následne uzatvorí s vybraným sociálnym zariadením Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

Potrebné tlačivá nájdete tu.