Prepravná služba


Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Podmienkou poskytovania prepravnej služby je:  
posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,
potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitého predpisu.
 
Prepravnú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na prepravu, alebo ktorá je vlastníkom, prípadne držiteľom osobného motorového vozidla.
Fyzická osoba je povinná platiť úhradu za poskytnutú prepravnú službu v sume určenej poskytovateľom prepravnej služby v mesiaci, v ktorom sa prepravná služba poskytla, najneskôr však do konca tohto mesiaca. Podmienky a výšku úhrady za poskytovanie prepravnej služby si fyzická osoba dohodne s poskytovateľom prepravnej služby v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.