Komisie pri OcZ

Komisia je poradný, iniciatívny a kontrolný orgán obecného zastupiteľstva, ktorú môže zriadiť obecné zastupiteľstvo ako stály alebo dočasný orgán. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo. Komisie sú zložené z poslancov a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom (napr. z odborníkov z obyvateľov obce pre oblasť, ktorej sa konkrétna komisia venuje), a teda zastupiteľstvo by malo uznesením zvoliť všetkých členov komisie, nielen členov z radov poslancov.
Nevylučuje sa však ani neskoršie „domenovanie“ odborníkov a tiež nie je vylúčené ani to, aby členmi boli len poslanci.
Náplne práce komisií, v prípade ak budú zriadené, vyplývajú zo štatútu obce.

Komisie schválené Obecným zastupiteľstvom v Ľuboticiach:

  1. Komisia pre územné plánovanie , výstavbu a dopravu – predsedníčka: Mgr. et Mgr. Eva Lešková
  2. Komisia pre školstvo a informatizáciu – predsedníčka: Ing. Zuzana Kormaníková
  3. Komisia pre šport a kultúru – predseda: Milan Tokár
  4. Komisia pre miestny rozvoj, európske fondy a spoluprácu s podnikateľskými subjektami – predseda: Rastislav Majirský
  5. Komisia pre sociálne služby, zdravotníctvo a komunitný rozvoj – predseda: Ing. Bc. Ondrej Dlugoš
  6. Komisia finančná, rozpočtová a majetkoprávna - predseda: Ing. Iveta Baňasová
  7. Komisia starostlivosti o životné prostredie a krízové situácie - predseda: Ing. Kleban
  8. Komisia podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov – predseda: Gejza Sabanoš; členovia: Ing. Pavol Kleban, Mgr. et Mgr. Eva Lešková