Majetkové priznania

Novelou ústavného zákona 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov od 1. januára 2020 má samospráva povinnosť v zmysle č.7 ods. 8 zverejňovať na webovom sídle majetkové priznania starostov a primátorov.
Svoje osobné údaje verejný funkcionár poskytne na účely spracovania v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné číslo, verejná funkcia, ktorú vykonáva, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Údaje o majetkových pomeroch a osobných údajoch manžela a neplnoletých detí, ktorí žijú s verejným funkcionárom v domácnosti musia byť anonymizované.