Cintorín - služby a prevádzka

Na Slovensku sa  pohrebníctvu venuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 131/2010 Z.z.  o pohrebníctve, ktorý upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti fyzických a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami, s prevádzkovaním pohrebnej služby, krematória, pohrebiska, s prevádzkovaním balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov. Zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2011. 

 

cintorín Ľubotice
 

   

 

Postup pri vybavení pohrebu:

Kontaktovať pohrebnú službu a miestneho kňaza.

Následne nahlásiť na obecný úrad, kedy sa  bude konať pietny akt, aby sme vedeli  sprístupniť cintorín.

 

V pohrebnej službe:

 • podpísať splnomocnenie pre pohrebnú službu
 • občiansky preukaz nebohého 
 • občiansky preukaz najbližšieho príbuzného
 • oblečenie pre nebohého

Pohrebná služba zabezpečí:

 • na základe splnomocnenia vybavenie dokladov od lekára (patológia)
 • prevoz nebohého
 • obliekanie nebohého
 • úprava nebohého
 • vybavenie matriky, úmrtného listu
 • pochovanie 

 

Postup pri vybavení hrobového miesta:
podľa zákona o pohrebníctve ( §21 Z.z. č.131/2010) právo na užívanie hrobového miesta vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy a následne  zaplatením nájmu  na Obecnom úrade.

 

Povinnosti nájomcu:

 • dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska obce Ľubotice, ktoré sa týkajú povinnosti nájomcu hrobového miesta
 • užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy
 • na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a jeho blízkeho  okolia
 • nahlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska každú zmenu, ktorú chce na  hrobovom mieste vykonať 

Práva nájomcu:

 • právo na užívanie hrobového miesta  vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy
 • nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nájom sa platí na obdobie 10 rokov
 • pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy  blízka osoba, ak je osôb viac, tá ktorá sa prihlási ako prvá

Služby spojené s prenájmom hrobového miesta:   

 • odvoz odpadu, dodávka úžitkovej vody, údržba ostatných pozemkov a stavieb
 • údržba zelene na pohrebisku 
 • úhrada investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohrebiska
 • zverejňovanie informácii o pohrebisku na mieste obvyklom
 •  

Nájom za hrobové miesto 

môžete zaplatiť v pokladni obecného úradu alebo bankovým prevodom na účet  SK88 0200 0000 0000 2972 8572. Do poznámky treba uviesť stranu ( Ľ alebo P), číslo radu a číslo hrobového miesta. Údaje máte v nájomnej zmluve alebo kontaktujte OcÚ v Ľuboticiach  051/7480902 v pracovných dňoch.  

 

Cena nájmu hrobového miesta:

 • Detský hrob ...........................................  26,00 € /10 rokov
 • Jednohrob .............................................. 40,00 € / 10 rokov
 • Dvojhrob ................................................. 66,00 € / 10 rokov
 • Trojhrob .................................................. 93, 00 €/ 10 rokov
 • Rezervácia hrobového miesta ................ 50,00 €
 • Rezervácia dvojhrobu ..............................80,00 €

Rezervovať hrobové miesto si môže iba občan vo veku nad 70 rokov s trvalým pobytom v obci Ľubotice. 

 

Na miestnom cintoríne v Ľuboticiach  sa nachádza 860 hrobových miest.

Link na web https://cemetery.sk/

Prevádzkový poriadok  pohrebiska  obce Ľubotice  nájdete v prílohe.