Referát ekonomiky a školstva

Kontakt

 • ekonom@lubotice.eu
 • dane@lubotice.eu

Úlohy referátu

 • sleduje a vyhodnocuje stav a hospodárenie s finančnými prostriedkami a cennými papiermi obce
 • sleduje stav pohľadávok obce a zabezpečuje ich vymáhanie
 • sleduje stav záväzkov obce a zodpovedá za ich včasnú likvidáciu
 • vykonáva prípravu, zostavenie, sledovanie a vyhodnocovanie rozpočtu obce a obcou riadených a spravovaných organizácií
 • vykonáva účtovníctvo obce
 • zabezpečuje finančné zúčtovanie príspevkov a dotácií preneseného výkonu štátnej správy zo štátneho rozpočtu, nadácií, zbierok a lotérií
 • vydáva licencie a stanoviská k umiestneniu výherných hracích automatov
 • vedie evidenciu a zúčtovanie dotácií z rozpočtu obce
 • vedie evidenciu rozpočtových opatrení
 • zabezpečuje finančný styk obce s bankami, poisťovňami a ostatnými finančnými inštitúciami
 • vykonáva agendu práce a miezd pracovníkov obce
 • sleduje a vyhodnocuje v stanovenom časovom členení aktuálny stav na úseku miestnych daní a poplatkov a predkladá orgánom obce návrhy na jeho riešenie
 • vykonáva každoročne komplexné vyhodnotenie miestnych daní (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje) a poplatkov a predkladá orgánom obce návrhy na ich zmeny
 • vykonáva správu miestnych daní a poplatkov vrátane sankcií, vyplývajúcich z platných právnych predpisov
 • rieši sťažnosti a podnety obyvateľov obce týkajúcich sa náplne práce daného referátu
 • vedie účtovníctvo v súlade s platnou právnou úpravou
 • zabezpečovanie platobného styku, bankových operácií a prevodov finančných prostriedkov
 • zúčtovanie dotácií a transferov za obec v jednotlivých oblastiach činností na základe predložených podkladov
 • sledovanie a vedenie evidencie o poskytnutých príspevkoch a dotáciách a zabezpečovanie ich úhrady, finančného vysporiadania a vyúčtovania
 • účtovanie a vedenie účtov bežného, rezervného, dotačného a iných fondov
 • účtovanie pokladničných a cestovných nákladov
 • vedenie evidencie a účtovanie odberateľských a dodávateľských faktúr a sledovanie ich úhrad
 • spracovanie mesačnej, štvrťročnej a ročnej účtovej závierky a záverečného úctu obce
 • spracovanie štatistických a iných výkazov na základe zákona a požiadaviek štátnych orgánov a organizácií
 • predkladanie štvrťročných účtovných uzávierok na elektronických nosičoch informácií a v písomnej forme na daňový úrad
 • vedenie a účtovanie majetku obce
 • vystavenie faktúr
 • evidencia došlých a odoslaných faktúr
 • fakturácia
 • účtovanie faktúr
 • organizačné zabezpečovanie vykonania ročnej inventúry a inventarizácie obce
 • spolupracuje na tvorbe dlhodobých koncepcií rozvoja obce, výstavby a nakladania s majetkom obce
 • vypracováva podklady k prevodom obecného majetku
 • vypracováva podklady k súdnym sporom vo veciach majetku obce
 • vykonáva centrálnu evidenciu nehnuteľností v majetku obce
 • sleduje pohyb majetku, zaradenie, pridelenie inventárneho čísla, vyradenie majetku z evidencie
 • odpisovanie majetku a spracúvanie podkladov pre zaúčtovanie
 • zabezpečuje inventúry majetku, porovnanie s účtovým stavom
 • pripravuje podklady pre odovzdávanie majetku pri prechode kompetencií
 • vedie evidenciu nájomných zmlúv na nebytové priestory v obci
 • vedie evidenciu pozemkov v majetku obce, ktoré užívajú iné fyzické a právnické osoby
 • v spolupráci s ostatnými referátmi obce vypracúva zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
 • eviduje podklady k vyrubeniu miestnych daní a poplatkov
 • vyrubuje miestne dane a poplatky
 • eviduje dane a preddavky vrátane vysporiadania daňových preplatkov resp. nedoplatkov, dáva podklady na daňové exekučné konanie a vykonáva ďalšie činnosti správcu dane
 • vydáva potvrdenia pre FO a PO o vlastníctve nehnuteľností a platení daní
 • priebežne účtuje prijaté platby daní a poplatkov
 • kontroluje včasnosť plnenia miestnych daní a poplatkov
 • predpisuje penále z oneskorených úhrad na úseku miestnych daní a poplatkov
 • vystavuje výkazy nedoplatkov
 • vymáha pohľadávky obce na úseku daní a poplatkov
 • vypracúva podklady pre zriadenie záložného práva
 • vedie evidenciu vydaných rozhodnutí a stanovísk k umiestneniu prevádzok podnikateľov v katastri obce
 • vypracúva podklady pre posudky, stanoviská alebo rozhodnutia obce týkajúce sa umiestnenia a činnosti podnikateľských prevádzok v katastri obce
 • vypracováva podklady k vydaniu rozhodnutia k prevádzkovému a predajnému času v prevádzkach obchodu a služieb,
 • zabezpečuje v celom rozsahu pracovno-právnu agendu súvisiacu s uzavretím alebo skončením pracovného pomeru pre zamestnancov obecného úradu,
 • vypracováva dohody o hmotnej zodpovednosti
 • vedie agendu dochádzky, práceneschopnosti a OČR
 • vedie agendu súvisiacu s dovolenkou na zotavenie, pracovným voľnom a s povoľovaním zmien a úprav pracovného času a dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • vydáva potvrdenia o zamestnaní
 • vedie personálnu agendu zamestnancov
 • prihlasuje a odhlasuje zamestnancov do sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní
 • spracováva mzdovú agendu pre zamestnancov obecného úradu
 • spracováva podklady jednotlivých zamestnancov a spracováva výplaty a odvody do príslušných zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a daňového úradu
 • spracováva a odosiela mesačné výkazy o odvodoch do príslušných poisťovní
 • spracováva a odosiela štvrťročné hlásenia o odvedenej dani na daňový úrad
 • vykonáva administratívu a účtovníctvo súvisiace: s poskytovaním dotácií na stravu, školské potreby a motivačným príspevkom pre žiakov ŽS (ÚPSVaR)
 • s poskytovaním dotácií na prenesený výkon štátnej správy na ZŠ (KŠÚ)
 • s poskytovaním dotácií na dopravné a vzdelávacie poukazy pre ZŠ (KŠÚ)
 • s finančnými prostriedkami poskytovanými na ZŠ v rámci originálnych kompetencií obce
 • zabezpečovanie činností spojených so zriaďovateľskou pôsobnosťou obce, najmä príprava podkladov vo veciach: zaraďovania základných škôl do siete a vyraďovania základných škôl zo siete škôl a školských zariadení,
 • zmien v sieti škôl a školských zariadení
 • zriaďovania a zrušovania základných škôl
 • vypracováva a eviduje nájomné zmluvy na reklamné tabule (bilboardy)
 • vypracováva povolenie na výstavbu bilboardov
 • vydáva rozhodnutia na umiestnenie reklamných tabúľ na stĺpy verejného osvetlenia
 • vykonáva ďalšie práce, ktoré súvisia s činnosťou obecného úradu podľa požiadaviek svojho nadriadeného