Obecná rada

Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Podľa ustanovenia § 14 zákona o obecnom zriadení obecná rada môže byť zriadená, t. j. jej zriadenie nie je povinné. Členmi obecnej rady sú vždy zástupcovia primátora a poslanci, ktorých volí zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie, počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve. Obecnú radu a jej členov môže zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.

Obecná rada:

  • Mgr. Miroslava Antonyová
  • Ing. Pavol Kleban
  • Mgr. et Mgr. Eva Lešková