Referát kultúry, sociálnych vecí a aktivačnej činnosti

Kontakt

 • referent@lubotice.eu

Úlohy referátu

 • nákup drobného hmotného majetku, spotrebného materiálu, ochranných pomôcok
 • zabezpečuje organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
 • spolupracuje s ostatnými organizáciami v obci v kultúrnej oblasti
 • zodpovedá za predaj vstupeniek na kultúrne podujatia
 • pomáha pri organizovaní seniorských podujatí
 • organizačne a termínovo zabezpečuje kultúrne podujatie v obci (výstavy, koncerty, divadelné predstavenia, kurzy a pod.)
 • spolupracuje s inými kultúrnymi inštitúciami v obci i mimo obce, so školami, spoločenskými organizáciami a občianskymi združeniami
 • zabezpečuje aktualizáciu oznamovacích tabúľ
 • zabezpečuje aktualizáciu internetovej stránky obce
 • zabezpečuje správu miestneho verejného prístupového bodu k internetu
 • vykonáva dohľad nad používaním verejného internetu
 • organizuje športové podujatia obecného významu
 • spolupracuje pri vydávaní miestnej tlače
 • vedie obecnú knižnicu
 • objednávanie kníh, katalogizácia kníh, retrokatalogizácia, inventarizácia, evidencia čitateľov, vypožičiavanie kníh
 • zakladanie kníh
 • zabezpečenie vedenia kroniky obce
 • vypracovanie výkazov a štatistických údajov
 • vypracováva podklady pre poskytnutie príspevku na stravovanie dôchodcov
 • odporúča zavedenie opatrovateľskej služby
 • odporúča prijatie do domova dôchodcov a do ostatných zariadení sociálnych služieb
 • zabezpečuje poskytovanie údajov o občanoch obce a ich sociálnych pomeroch pre orgány štátnej správy a pre ostatné orgány a organizácie na základe ich žiadostí, ak to umožňujú platné právne predpisy
 • poskytuje informácie o fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť
 • zabezpečovanie, preberanie a kontrola aktivačných prác a služieb
 • spolupracuje s úradom práce pri vytváraní verejnoprospešných prác a aktivačnej činnosti
 • organizuje práce pri tvorbe a údržbe verejnej zelene a verejného priestranstva v letnom a zimnom období
 • koordinuje práce zamestnancov vykonávajúcich odborné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce
 • koordinuje a organizuje činnosť aktivačných pracovníkov v spolupráci s úradom práce
 • vykonáva administratívnu agendu aktivačných prác
 • vo veciach nakladania s odpadom a v rozsahu prenesenej kompetencie: zabezpečuje zber, prepravu a zneškodnenie objemových odpadov a drobných stavebných odpadov,
 • vyhotovuje harmonogram jeho zberu
 • informuje občanov o spôsobe a čase zberu objemných odpadov a drobných stavebných odpadov
 • spolupracuje pri zbere separovaného zberu
 • zabezpečuje odvoz odpadov, ktoré vznikajú pri údržbe zelene a odpadu z čistenia komunikácií
 • vykonáva ďalšie práce, ktoré súvisia s činnosťou obecného úradu podľa požiadaviek svojho nadriadeného