Osvedčovanie listín a podpisov na listinách a Sadzobník poplatkov

K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz, povolenie na pobyt pre cudzincov,
- platný cestovný doklad SR ak nemáte občiansky preukaz,
- listinu na ktorej je potrebné osvedčiť podpis.

Poplatok:    
2,00 € za každý podpis 
4,00 € za každý podpis v prípade, ak je osvedčenie podpisu spojené  s viazaním voľných listov

Upozornenie:
Obec Ľubotice nevykonáva osvedčenie podpisov na listinách: 
- ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
- ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku – to sa nevzťahuje na listiny
napísané v českom jazyku,
- fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná pri osvedčovaní podpisu