Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre roky 2015 až 2023 bol vypracovaný v roku 2015. Obecné zastupiteľstvo ho schválilo na svojom riadnom zasadnutí dňa 13.06.2016 uznesením č. 6/5/2016. Má charakter strednodobého rozvojového dokumentu. Dokument PHSR dopĺňa územný plán obce po stránke ekonomického a sociálneho rozvoja.