Poskytovanie informácii

Obec Ľubotice je povinná podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infomáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o slobode informácií) umožniť každej fyzickej osobe alebo právnickej osobe prístup k informáciám, ktoré má k dispozícii bez preukázania právneho alebo iného dôvodu.