Zástupca starostu

Starostu funkcie zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí starosta zastupovaním do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovenie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. (§ 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)

Mgr. Miroslava Antonyová - zástupca starostu
Mgr. Miroslava Antonyová