Obecné zastupiteľstvo 2022-2026

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce (§ 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie starosta. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. (§ 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)

Obecné zastupiteľstvo obce Ľubotice vo volebnom období 2022-2026 má 9 poslancov.

Mgr. Miroslava Antonyová

miroslava.antonyova@lubotice.eu

Obvod: Hapáková, Tekeľová, Sekčovská, Brezová, Lipová

Mgr. Miroslava Antonyová - poslanec
Mgr. Miroslava Antonyová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rastislav Majirský

rastislav.majirsky@lubotice.eu

Obvod: Mesačná, Polárna, Hviezdna, Slnečná, Makarenkova

Rastislav Majirský - poslanec
Rastislav Majirský

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ondrej Dlugoš

ondrej.dlugos@lubotice.eu

Obvod: Vodárenská, Bazová, Maková, Hlivová, Bedľová

Ing. Ondrej Dlugoš - poslanec
Ing. Ondrej Dlugoš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zuzana Kormaníková

zuzana.kormanikova@lubotice.eu

Obvod: Krížna, Roľníka, Zimná, Letná, Južná, Východná, Západná, Severná, Gagarinova

Ing. Zuzana Kormaníková - poslanec
Ing. Zuzana Kormaníková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Iveta Baňasová

iveta.banasova@lubotice.eu

Obvod: Repíková, Ľanová, Fialková, Orgovánová, Šípková, Púpavová, Mätová

Ing. Iveta Baňasová - poslanec
Ing. Iveta Baňasová

Milan Tokár

milan.tokar@lubotice.eu

Obvod: Cintorínska, Ku ihrisku, Kalinčiakova, Jána Kostru, Domašská, Korabinského

Milan Tokár - poslanec
Milan Tokár

Ing. Pavol Kleban

pavol.kleban@lubotice.eu

Obvod: Bánovecká, Ku Bánovcu, Pod hájom , Za potokom , Hajnova, Platanová

Ing. Pavol Kleban - poslanec
Ing. Pavol Kleban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gejza Sabanoš

gejza.sabanos@lubotice.eu

Obvod: Bardejovská, Strážnická, Kapušianska, Chmeľova, Ľubochnianska, Strojnícka , Rampová

Gejza Sabanoš - poslanec
Gejza Sabanoš

 

Mgr. et Mgr. Eva Lešková

eva.leskova@lubotice.eu

Obvod: Nižnianska, Kvetná, Šebastovská, Čsl. letcov, Šalgovická, Krivá, Jarková, Krátka

Mgr. et Mgr. Eva Lešková
Mgr. et Mgr. Eva Lešková