Koniec 20. storočia po dnešok


V priebehu 70.- 80. rokov sa intravilán rozrástol o 45 ha plochy Drevokombinátu, rozšírila sa dopravná zóna o mimoúrovňovú križovatku cesty č. 18 (E 371) so železnicou. Bola daná do prevádzky v r. 1972 a výrazne zmenila klasickú fyziognómiu rozhrania Šarišských Lúk a Ľubotíc. Ľubotice sa stali v rámci obytnej funkcie jednou z lokalít IBV mesta Prešova.

V rámci obytnej zóny sa ako posledná vytvorila ulica J. Kostru a zahusťovala sa rodinná zástavba s ňou paralelných ulíc Korabinského, Domašskej, Chmeľovej i kolmej na ne - Kapušianskej.

V rokoch 1992-1994 bol južne od bývalého hospodárskeho dvora Agroproduktu vybudovaný nový športový areál TJ Sokol. Pozostáva z futbalového ihriska štandardného i tréningového, ihriska s umelým trávnikom, volejbalového ihriska, dvojice tenisových dvorcov, jazierka, tribúny a šatní.

Koncom 90. rokov vyrástlo na okraji katastra v susedstve prešovského sídliska Sekčov satelitné sídlisko s viacpodlažnou zástavbou s ulicami Tekeľova a Hapákova. V súčasnosti sa IBV koncentruje do okrajového obytného polygónu medzi ulicami Gagarinovou, Šalgovickou a Krížnou. Vzniká tam nová štýlová vilová zástavba.

 

Mapa Ľubotíc z r.1985