Územný plán obce - zmeny a doplnky 2016

Územný plán obce Ľubotice, Zmeny a doplnky 2016 bol schválený dňa 11.12.2017 uznesením č. 2/10/2017 obecného zastupiteľstva obce Ľubotice.

TEXTOVÁ ČASŤ

  • Sprievodná správa
  • Záväzná časť(jej súčasťou sú náložka na Schému záväznej časti a verejnoprospešných stavieb a Schéma regulatívov)
  • Záber PPF

GRAFICKÁ ČASŤ  

  • náložky č. 21, 22, 23, 24    Komplexný urbanistický návrh             5x A4            m  1: 5 000
  • náložky č. 31, 32               Doprava                                               3x A4              m  1: 5 000
  • náložka č. 41                     Návrh vodného hospodárstva              2x A4            m  1: 5 000
  • náložka č. 51                     Návrh energetiky a telekomunikácií     1x A4             m  1: 5 000
  • výkres č. 6                         Záber PPF a LPF                                 1x A4            m  1: 5 000