Prvá polovica 20. storočia

Začiatkom 20. storočia pri vstupe do Šarišských Lúk vznikla zvláštna funkčna zóna vôkol vodárne. Skoršie krovie i lúku v jej areáli nahradil dnes už zrelý ochranný les. Menšie enklávy odlišnej funkčnosti predstavovali krátko trvajúce priemyselné i obchodné firmy založené hlavne z iniciatívy tunajších židov, ktorí vedeli pružne reagovať na fakt, že v blízkosti Prešova, ako trhového strediska je dostatočná frekvencia furmanov pre lokáciu ekonomicky výnosných činností. 

 Mapa Ľubotíc z r.1940

Koncom 40. rokov Ľubotice pozostávali okrem spomínanej hlavnej osi - dnešnej Makarenkovej ulice ešte zo 4 - 5 ulíc podstatne kratších. Najdlhšia z nich, súčasná Kalinčiakova ul. kontaktovala Ľubotice so Šarišskými Lúkami, súčasnou Bardejovskou ulicou. Kratšej spojnici, dnešnej Cintorínskej ulici bola voči hradskej - hlavnej krajinskej ceste bariérou železnica, ktorá prechádza tunajším územím počnúc rokom 1893. Neskoršia Staničná ulica (dnes už nejestvuje) ju neďaleko železnice spájala s hlavnou, najstaršou ulicou a vytvárala dovtedy jediný štyrmi ulicami (okrem uvedených aj súčasnou Nižňanskou) ohraničený obytný polygón. Na vyšnom konci z hlavnej ulice vybiehal krátky úsek súčasnej ulice Šalgovickej. Spájala susednú obec Šalgovík pol'ným pokračovaním skratkou naprieč terénu.

Mapa Ľubotíc z r.1950

Prvopočiatok nadobudla aj dnešná Strážnická ulica popri potoku Šebastovka smerom na východ od hradskej. Dnes je 2-krát dlhšia a tvorí časť katastrálnej hranice v súvislej zástavbe s Nižnou Šebastovou. Posledná z existujúcich ulíc bola krátkou spojnicou hradskej so železničnou stanicou v Šarišských Lúkach. V pôvodnej podobe dnes už nejestvuje, rovnako ako neskoršia ulica Gemerská i pôvodne ináč vedúca Rampová. Na ich mieste sú dnes oblúky mimoúrovňovej križovatky železnice a Bardejovskej ulice (cesty č. 18. resp. E 371). v 13.-19. storočí

30. máj 2009 - 16:10
Ľubotice sú spolu so Šarišskými Lúkami hromadnou dedinou. Samotné Ľubotice sa vyvíjali v súčasnú podobu počnúc 1. pol. 13. stor. cez stredovek a novovek ako potočná radová dedina s hlavnou ulicou paralelnou s ľubotickým potokom. V jej strede dominovalo duchovné centrum - kostol, vôkol ktorého bol najskôr aj zemepánsky cintorín.

Kratšie šikmé a priečne slepé uličky kontaktovali túto os osídlenia s tunajšími zemepánskymi sídlami i poľnohospodárskym zázemím pokračujúc ako poľné cesty. Spočiatku bola osídľovaná pravobrežná terasa potoka.

Prevládali drevené domy oblepené hlinou a „bielené" belasou farbou, neskôr z nepálených tehál – valkov a kameňa. Krytinu tvorila slama, šindeľ mali len kúrie zemepánov. Tri tunajšie majery vlastnili pozemky takmer celého chotára. Nachádzali sa na severe a severozápade. Kúrie, ktoré sa odvtedy zachovali, obývajú obyvatelia obce. Nezachovali sa v pôvodnom stave. Keceryho kúriu odkúpili sedliaci Hudaček a Macko, zemiansku rodina Staškových.

Prevažne židovská komunita Šarišských lúk (od 18. stor.) bola jednou z predmestských židovských osád – ghett, podobne ako na Slovensku ešte Párovce pri Nitre, Židovská Veča pri Šali, či Huncovce – „ghetto Spiša“ medzi Kežmarkom a Popradom. S Ľuboticami najskôr, a to až do 40. rokov 20. storočia nesúvisela. Skôr stavebne splývala so Šebešom ( Nižnou Šebastovou). Zastavaná plocha oboch miestnych, vtedy ešte (administratívne samostatných) častí Ľubotíc, od 14. do 18. stor. predstavovala rozlohu asi 13 ha, t.j. ani nie 7 % súčasnej rozlohy intravilánu. Odvtedy sa intravilán rozšíril na súčasných takmer 160 ha.