Informácia o realizácii projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a materskej školy Ľubotice"

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a materskej školy Ľubotice
Kód projektu: 310041K667

Operačný program: OP Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný z: Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Hlavný cieľ projektu: Realizáciou projektu bude dosiahnuté reálne a merateľné zníženie spotreby tepla (zníženie energetickej náročnosti objektu čím sa znížia náklady na vykurovanie), čím následne dôjde aj k zníženiu emisií CO, NOx a iných skleníkových plynov a polutantov a súčasne budú dodržané legislatívne požiadavky pre iné zložky ochrany životného prostredia, napríklad ochranu ovzdušia. Realizáciou projektu sa dosiahne očakávaný výsledok zníženie energetickej náročnosti budovy a to inštaláciou efektívnejšieho vykurovacieho systému v budove a zvýšením podielu OZE na prevádzke budovy plynové tepelné čerpadlo (vzduch - voda).
Zazmluvnená výška NFP: 328 359,13 Eur
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 06/2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 02/2021

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou
Zdroj: Európsky fond regionálneho rozvoja

www.op-kzp.sk
www.siea.sk
logo OPKZPEU Projekty – Obec Zbudza
Dokumenty