Územný plán obce r. 2009

Územný plán obce Ľubotice bol schválený dňa 11.05.2009 uznesením 2/5/2009 obecného zastupiteľstva obce Ľubotice.

A. TEXTOVÁ ČASŤ

  • Sprievodná správa
  • Záber PPF a LPF
  • Záväzná časť + schému záväznej časti

B. GRAFICKÁ ČASŤ

 

  • Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (M 1:50 000)
  • Výkres č. 2 - Komplexný urbanistický návrh (M 1:5 000)
  • Výkres č 3 - Doprava (M 1:5 000)
  • Výkres č. 4 - Návrh vodného hospodárstva (M 1:5 000)
  • Výkres č. 5 - Návrh energetiky a telekomunikácii (M 1:5 000)
  • Výkres č. 6 - Vyhodnotenie záberu PPF a LPF (M 1:5 000)
  • Výkres č. 7 - Záujmové územie a ochrana prírody a krajiny (M 1:10 000)