Územný plán obce - zmeny a doplnky 2011

Územný plán obce Ľubotice, Zmeny a doplnky 2011 bol schválený dňa 14.11.2011 uznesením 2/10/2011 obecného zastupiteľstva obce Ľubotice.

A. TEXTOVÁ ČASŤ

  • Sprievodná správa
  • Záväzná časť + výkres na schému záväznej časti
  •  

B. GRAFICKÁ ČASŤ  

  • Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (M 1: 50 000)
  • Výkres č. 3 - Doprava (M 1: 5 000)
  • Výkres č. 4 - Návrh vodného hoospodárstva (M 1: 5 000)
  • Výkres č. 5 - Návrh energetiky a telekomunikácii (M 1: 5 000)
  • Výkres č. 7 - Záujmové územie a ochrana prírody a krajiny (M 1: 10 000)