Územný plán obce - zmeny a doplnky 2014

Územný plán obce Ľubotice, Zmeny a doplnky 2014 bol schválený dňa 09.09.2014 uznesením 3/7/2014 obecného zastupiteľstva obce Ľubotice.

TEXTOVÁ ČASŤ

  • Sprievodná správa
  • Záber PP
  • Záväzná časť 

GRAFICKÁ ČASŤ  

  • výkres č.1 - Širšie vzťahy (M 1: 50 000)
  • výkres č.2 - Komplexný urbanistický návrh (M 1: 5 000)
  • výkres č.3 - Doprava (M 1: 5 000)
  • výkres č.4 - Návrh vodného hoospodárstva (M 1: 5 000)
  • výkres č.6 - Vyhodnotenie záberu PPF a LPF (M 1: 5 000)
  • výkres č.7 - Záujmové územie a ochrana prírody a krajiny (M 1: 10 000)
  • výkres č.S - Schéma záväznej časti a verejnoprospešných stavieb